ORGANIZAČNÝ PORIADOK SBiZ


Organizačný poriadok SBiZ je interný predpis schválený Valným zhromaždením, ktorý v duchu STANOV SBiZ záväzne upravuje

štruktúru výstavby Slovenského biliardového zväzu.

Ustanovenia Organizačného poriadku sú záväzné pre všetky orgány, Biliardové kluby a jednotlivých členov SBiZ.

Organizačný poriadok schvaľuje Valné zhromaždenie SBiZ, ktoré schvaľuje tiež jeho zmeny a doplnky.

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SBiZ

SBiZ je organizačne postavený ako dvojstupňový systém. Riadiacim orgánom SBiZ v období medzi Valnými zhromaždeniami je Prezident SBiZ a Výkonný výbor SBiZ.

K zvýšeniu operatívnosti riadenia a získavaniu informácií určuje Výkonný výbor svojich oblastných zástupcov. Náplň ich práce stanovuje Výkonný výbor podľa potreby SBiZ.

Základným organizačným prvkom členskej základne je Biliardový klub. V osobitných prípadoch, ktoré sú výslovne uvedené v tomto Organizačnom poriadku môže byť člen SBiZ

organizovaný v SBiZ na základe princípu Individuálneho členstva.

 

Výkonný výbor SBiZ

Výkonný výbor SBiZ je povinný spracovať Plán svojej práce, ktorý obsahuje miesto, termín a čas jednaní Výkonného výboru a hlavné obsahové zameranie zasadaní.

Tento plán je Výkonný výbor povinný doručiť do všetkých Biliardových klubov SBiZ. O svojom jednaní vyhotovuje zápisnicu, ktorú podpisuje Prezident SBiZ.

Závery prijaté Výkonný výbor SBiZ sú záväzné pre jednotlivé Biliardové kluby. Biliardový klub má právo požiadať výkonný výbor o odbornú pomoc

v ktorejkoľvek oblasti svojej práce a Výkonný výbor je mu ju povinný podľa svojich možností napomôcť. Nevyhnutné náklady spojené s touto odbornou pomocou znáša Biliardový klub.

K skvalitneniu systému riadenia môže Výkonný výbor zriaďovať v jednotlivých regiónoch aj DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ. K rozvoju biliardového športu môže Výkonný výbor zriaďovať

Strediská prípravy mládeže, Centrá prípravy reprezentácie a podobné zariadenia.

Všetky pracoviská a orgány vytvorené Výkonným výborom sú povinné riadiť sa závermi Zasadaní Výkonného výboru a rozvíjať svoju činnosť len v ich duchu.

Výkonný výbor riadi jednotlivé komisie SBiZ, schvaľuje ich zloženie a metodiku práce.

Výkonný výbor vydáva záväzné metodiky a pravidlá pre všetky oblasti života SBiZ a je konečným orgánom, ktorý rozhoduje o otázkach týkajúcich sa SBiZ.

V prípade, že s riešením otázok týkajúcich sa práce SBiZ po konečnom rozhodnutí Výkonného výboru niektorí člen SBiZ nesúhlasí môže sa obrátiť na nadriadené telovýchovné orgány.

O tejto skutočnosti je povinný Výkonný výbor informovať.

Výkonný výbor má právo vykonať kontrolu vzniku právnej subjektivity Biliardového klubu. Tak isto má právo vykonať kontrolu zaniknutia právnej subjektivity klubu a skontrolovať

všetky súvislosti s tým spojené.

Výkonný výbor je oprávnený uzatvárať s Biliardovými klubmi Zmluvy o súčinnosti.

 

Biliardový klub

Stanovy Biliardového klubu vychádzajú zo Stanov SBiZ a v základných ustanoveniach s nimi musia súhlasiť.

V súlade so Stanovami SBiZ môže požiadať Biliardový klub o kolektívne členstvo v SBiZ aj bez registrácie svojich Stanov na Ministerstve vnútra SR.

Biliardový klub, ktorý požiada o účasť v ktorejkoľvek akcii organizovanej SBiZ musí mať :

    - PODPÍSANÚ ZMLUVU O SÚČINNOSTI SO SBiZ, ktorá obsahuje základné vzťahové a právomocné skutočnosti.

    - KOLEKTÍVNE ČLENSTVO v SBiZ, ktoré vzniká zaregistrovaním :

        1. Zakladacej listiny Biliardového klubu spracovanej v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. (Zákona o združovaní občanov SR)

        2. Potvrdením Stanov Biliardového klubu spracovaných v súlade so Stanovami  SBiZ

Poprípade PRÁVNU SUBJEKTIVITU získanú ako samostatný právny subjekt v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.

Na požiadanie Vv SBiZ je povinný predložiť Potvrdenie o vydaní IČO vydané Slovenským štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Biliardový klub prihlasuje do súťaží organizovaných SBiZ športový oddiel (oddiely) a jednotlivcov.

Biliardový klub pri vstupe súťažného družstva do ligových súťaží je povinný mať podpísané HRÁČSKE ZMLUVY, poprípade iné právne podklady, ktoré je povinný

predložiť na požiadanie pri riešení všetkých záležitostí svojich členov na orgánoch SBiZ.

Biliardový klub, alebo jeho športový oddiel (oddiely) môže v súťažiach SBiZ niesť názov sponzora (sponzorov).

V názve športového oddielu musí byť obsiahnutý NÁZOV MESTA, ktoré reprezentuje.

V prípade, že Biliardový klub postaví do súťaží SBiZ viac športových oddielov môžu tieto oddiely niesť názvy sponzorov, ktorí ich zabezpečujú.

Pri prestupoch a hosťovaniach členov jedného Biliardového klubu v športových oddieloch, ktoré klub prihlási do súťaží SBiZ platia všetky ustanovenia Prestupového poriadku SBiZ.

 

Individuálne členstvo v SBiZ

V súlade s článkom 1.2. Stanov SBiZ je možné, aby členovia SBiZ boli organizovaní v SBiZ individuálne.

Individuálne členstvo je určené predovšetkým pre záujemcov o členstvo v SBiZ z miest a obcí, kde nie sú ustanovené Biliardové kluby.

Individuálne členstvo zaniká :

    - VSTUPOM do Biliardového klubu

    - PRESTUPOM do Biliardového klubu

 

Záväzná administratíva členstva v SBiZ 

V zmysle tohto poriadku je SBiZ povinný viesť ako základný dokument organizačnej administratívy

 

1. MATRIKU BILIARDOVÝCH KLUBOV

V Matrike Biliardových klubov vedie SBiZ základné údaje o Biliardových kluboch organizovaných v SBiZ a ich športových oddieloch.

Biliardový klub sa stáva členom SBiZ po prijatí na základe podanej prihlášky, ktorú schvaľuje Výkonný výbor SBiZ.

Členom Valného zhromaždenia SBiZ sa stáva Biliardový klub po schválení Valným zhromaždením.

 

2. MATRIKU BILIARDOVÝCH HRÁČOV

V Matrike biliardových hráčov vedie SBiZ základné údaje o hráčoch registrovaných v SBiZ. Dátum vykonania zápisu v Matrike je rozhodujúcich kritériom

pre registráciu, prestup a hosťovanie hráča.  Zápisy vykonané v Matrikách sa archivujú v originálnom stave. V Matrikách nie je prípustné vykonávať dodatočné úpravy, vymazávanie

údajov, či ich znehodnocovanie. Pri zapisovaní zmeny právneho stavu sa pôvodný zápis preškrtne tak, aby ostal v plnom rozsahu čitateľný.

Do Matrík má právo nahliadnuť na požiadanie :

    - člen Výkonného výboru SBiZ

    - predseda Biliardového klubu organizovaného v SBiZ, alebo ním poverená osoba

Výkonný výbor je povinný pre každého člena SBiZ vydať ČLENSKÝ PREUKAZ člena SBiZ, ktorý je vydaný na dobu 3 rokov.

Členovia SBiZ, ktorí majú záujem aby v danom súťažnom ročníku boli zaradení do BODOVACIEHO REBRÍČKA SBiZ, sú povinní

uhradiť HRÁČSKU LICENCIU, ktorá je platná na jeden súťažný ročník.

Výška poplatku k vydaniu členského preukazu SBiZ a Hráčskej licencie je stanovovaná Výkonným výborom SBiZ.


Schválené na Valnom zhromaždení SBiZ, 15. marca 1998