PRESTUPOVÝ PORIADOK SBiZ


Prestupový poriadok SBiZ je interný predpis schválený Valným zhromaždením SBiZ, ktorý záväzne stanovuje :

    - prestupy a hosťovanie hráčov SBiZ

    - prestupy a hosťovanie hráčov zo zahraničia

Základné ustanovenia :

    Každý súťažiaci, ktorý je riadne evidovaný v SBiZ, môže zmeniť registráciu, t.j. prestúpiť z jedného Biliardového klubu

    do iného, za podmienok stanovených týmto poriadkom.

    Ohlásený prestup nemôže hráč odvolať. Prestup v SBiZ schvaľuje Výkonný výbor SBiZ a podpisuje Prezident SBiZ.

     Prestupový termín sa stanovuje na dobu od konca súťažného ročníka do začiatku nového ročníka a v prestávke

     medzi prvou a druhou časťou súťažného ročníka.

         Koniec súťažného ročníka je deň posledného ligového kola druhej časti súťaže.

         Začiatok súťažného ročníka je deň prvého zápasu prvej časti ligovej súťaže družstiev.

         Prestávka medzi prvou a druhou časťou súťažného ročníka je ohraničená dňom posledného ligového kola

       hraného v prvej časti súťaže (môže to byť aj prvé odvetné kolo, pokiaľ sa hrá v prvej časti) a dňom prvého ligového kola hraného v druhej časti.

 

ČLÁNOK I. 

I.1. Hráč môže žiadať o prestup len vtedy, ak bol už najmenej jeden kalendárny rok riadne registrovaný v niektorom Biliardovom klube.

I.2. O prestup je možné požiadať len písomne a to v prestupovom termíne. Prestup, ktorý bol podaný v inom termíne sa nebude vôbec prejednávať.

      Pre posúdenie prestupového termínu je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.

I.3. O prestup môže požiadať aj hráč, ktorému bol udelený trest zastavenia závodnej činnosti aj keď mu trest ešte nevypršal.

I.4. Hráč vlastniaci licenciu, ktorého klub ohlásil zánik v priebehu súťaže sa považuje za voľného hráča.

      Hosťovanie do nového klubu môže zahlásiť podľa článku IV.

 

ČLÁNOK II. 

II.1. Prestup sa žiada formou OHLÁSENIA PRESTUPU HRÁČA SBiZ 

OHLÁSENIE musí obsahovať :

    - doklad o zaplatení stanoveného poplatku za prestup

    - doklad o vysporiadaní všetkých záležitostí v materskom klube

    - schválenie prestupu materským Biliardovým klubom

Materský klub môže od hráča požadovať :

    - zaplatenie dlžných členských poplatkov

    - vrátenie výstroja a oblečenia, ktorý je majetkom klubu a hráč ho mal v používaní (toto môže žiadať aj formou finančného vyrovnania)

    - vyrovnanie pohľadávok týkajúcich sa výdavkov spojených s výchovou hráča, zabezpečením tréningového

      procesu a prostriedkov, ktoré klub do hráča investoval

    - vyrovnanie pohľadávok, ktoré klubu vzniknú odchodom hráča

    - vyrovnanie požiadaviek za výchovné hráča

II.2. U hráčov mladších ako 15 rokov (v čase ohlásenia prestupu), potvrdí jeden z rodičov svojim podpisom súhlas s prestupom.

II.3. V prípade, že hráč ohlási prestup do dvoch, alebo viacerých klubov, je prestup neplatný a hráč bude disciplinárne potrestaný.

II.4. Biliardový klub môže požiadať Výkonný výbor SBiZ v prípade nevyrovnania pohľadávok a výchovného odchádzajúceho hráča, aby jeho jednanie

       považoval za nešportové správanie a využil v tomto prípade disciplinárny poriadok SBiZ.

II.5. Prestup je vyriešený vtedy, keď sú všetky náležitosti a doklady schválené Výkonným výborom SBiZ. Do tejto doby nesmie hráč nastúpiť za nový klub.

 

ČLÁNOK III. 

III.1. Ak bol podaný prestup hráčom v prestupovom termíne bez dokladu o usporiadaní záležitostí v materskom klube môže Výkonný výbor SBiZ schváliť

        prestup ak dôjde k usporiadaniu záležitostí do 25 dní po ukončení prestupového termínu.

III.2. Požiadavky voči hráčom je možné požadovať bez ohľadu na to, či je profesionálnym, alebo zmluvným hráčom.

 

ČLÁNOK IV.

IV.1. Hosťovanie sa nahlasuje písomne na sekretariát SBiZ. Ohlásenie hosťovania musí obsahovať začiatok hosťovania, podpisy klubov a podpis hráča.

IV.2. Hosťovanie hráča je povolené keď bolo oznámené SBiZ pred začatím súťažného ročníka, alebo v priebehu prvej časti súťažného ročníka.

        Uzávierka hosťovania je pred zahájením odvetnej časti súťaže. Hosťovanie musí trvať do konca druhej časti súťaže.

IV.3. Hráč, ktorý hosťuje v inom Biliardovom klube v ligovej súťaži môže reprezentovať materský klub na iných akciách SBiZ.

IV.4. Hráč, ktorý hosťuje v Biliardovom klube, ktorý preruší súťaž družstiev z nejakých dôvodov sa vracia do materského klubu.

        Nové hosťovanie je povolené podľa čl.IV.2

IV.5. V prípade, že má biliardový klub niekoľko športových družstiev :

        - platia medzi nimi podmienky uvedené v článku IV.1

        - môžu hráči z športového družstva hrajúci nižšiu súťaž odohrať vo vyššej súťaži 2 zápasy v súťažnom polročníku za družstvo hrajúcu vyššiu súťaž v

        prípade, že sú uvedení na súpiske družstva pred zahájením súťažného ročníka

IV.6. Hosťovanie do zahraničia sa nahlasuje písomne. Na tomto dokumente musí byť vyjadrený súhlas

        materského klubu a súhlas SBiZ, súhlas nového klubu a podpis hráča.

        Hosťovanie do zahraničia rieši Výkonný výbor SBiZ obozretne s špecifickým prístupom. Hráč musí byť pri hosťovaní oboznámený

        s právami a povinnosťami voči SBiZ a biliardového zväzu krajiny v ktorej hosťuje.

 

V. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

V.1. Výkonný výbor SBiZ ustanovuje na schvaľovanie prestupov a riešenie sporných otázok REGISTRAČNÚ KOMISIU

       Komisia má právo v mimoriadnych prípadoch rozhodnúť o prestupe a k tomu si vyžiadať všetky podklady od materského klubu.

V.2. Za ohlásenie prestupu sa platí poplatok :

       -  30.- € pri prestupe v rámci SBiZ

       - 150.- € pri prestupe do a zo zahraničia

V.3. Za ohlásenie hosťovania sa platí poplatok :

       - 15.- € pri hosťovaní v rámci SBiZ

       - 40.- € pri hosťovaní do a zo zahraničia

V.4. Voľným hráčom SBiZ je :

       - člen SBiZ, ktorý má platnú hráčsku licenciu, nie je členom žiadneho biliardového klubu, alebo je členom klubu, ktorý nemá podanú

          prihlášku do súťaže družstiev a nezúčastňuje sa jej.

V.5. Člen SBiZ, vlastniaci licenciu, ktorý je uvedený na súpiske družstva, ktoré je pred vstupom do súťaže (má podanú prihlášku), alebo

       je členom družstva, ktoré bolo zo súťaže vylúčené, alebo sa z iného dôvodu súťaže nezúčastňuje, nie je považovaný za voľného hráča.

       Je to hráč vlastniaci licenciu družstva, ktoré nesúťaží a platí pre neho prestupový poriadok v plnom znení.

V.6. Zánik klubu

       Klub zahlasuje zánik písomnou formou s odôvodnením a nasledujúcimi prílohami :

       - zápis s členskej schôdze

       - prezentačná listina členskej schôdze

       - potvrdenie o zrušení registrácie na MV

       - potvrdenie o oznámení zániku na MU

       - doklad o zrušení bankového účtu

       - potvrdenie o zrušení členstva v ASTJK, ak bol jej členom

       V prípade, že tieto doklady nie sú k dispozícii, klub sa nepovažuje za zaniknutý, len za pasívny v činnosti SBiZ.

V.7. V prípade, keď hráč odchádza z biliardového klubu a zakladá nový klub (jeho založenie je dôvodom odchodu), považuje sa jeho odchod

       za technický prestup. O vyrovnaní si pozdĺžnosti voči materskému klubu v prípade nezhody môže rozhodnúť Prestupová komisia SBiZ.

V.8. Ak hráč ohlási hosťovanie, alebo prestup do zahraničia :

       - môže sa zúčastňovať všetkých akcií SBiZ s výnimkou hry v ligovej súťaži a na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBiZ môže byť nominovaný

         do štátnej reprezentácie (na medzištátne zápasy - ME, MS a pod.)

       Ak v priebehu súťažného ročníka skončí hosťovanie, Výkonný výbor SBiZ posúdi jeho činnosť a rozhodne o jeho účasti v domácej ligovej súťaži.

V.9. Proti rozhodnutiu o prestupe sa môže hráč odvolať do 15 dní na Valné zhromaždenie SBiZ. Poplatok za odvolenie je 20.- €.

V.10. Ak hráč ohlási prestup a k ohláseniu nie je priložený doklad o dohode s materským klubom a Prestupová komisia nerozhodla o prestupe

         /nie je v jej silách vyniesť rozhodnutie/, hráč môže ohlásiť prestup v najbližšom prestupovom termíne aj bez súhlasu materského klubu.


Schválené na Valnom zhromaždené SBiZ, dňa 15. marca 1998