ŠTATÚT HRÁČA SBiZ


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

I.1. Slovenský biliardový zväz uvádza dňom 18.1.1997 do platnosti základné pravidlá správania sa hráčov biliardu

      v snahe vytvoriť rámec pre slušnú a korektnú úroveň športového vystupovania hráčov.

I.2. Tento štatút je platný pre všetky akcie usporiadané SBiZ.

I.3. Tento Štatút vychádza zo Stanov SBiZ, zásad športovej a spoločenskej morálky a jedine on je právnym podkladom pre disciplinárne konania v rámci SBiZ.

 

II. ŠPORTOVÉ OBLEČENIE HRÁČOV A REKLAMA

II.1. Pre súťažnú biliardovú hru v súlade s vydanými pravidlami EPBF, je stanovené oblečenie hráčov podľa :

       "DRESS CODE A", ktoré zahrňuje :

            tmavé nohavice, bledá košeľa, motýlik,  (kravata), tmavé poltopánky, vhodná vesta

       V prípade, že má družstvo jednotné oblečenie je možné aby nastúpilo aj v polokošeli s golierom a krátkym rukávom

       Toto oblečenie záväzne platí pre majstrovské turnaje Kategórie I. a záujmové turnaje podľa rozhodnutia Výkonného výboru SBiZ.

        "DRESS CODE B", ktorý zahrňuje :

            nohavice (nie vyrobené z džínoviny), košeľa, polokošeľa s golierom, poltopánky

        Dress Code B je záväzné oblečenie pre ligové súťaže.

II.2. Na oblečení hráča nesmú byť pri majstrovskom zápase umiestnené žiadne logá, alebo reklamy, ktoré nie sú povolené.

       Hráč môže mať na košeli a veste označenie príslušnosti ku klubu. Na košeli toto označenie môže byť v oblasti náprsného vrecka a na rukávoch (najviac 3 kusy).

       Na veste môže byť reklamné označenie aj na chrbtovej strane. Všetky označenia musia byť riadne prišité, alebo zažehlené. Pripnutie označení sa nepovoľuje.

       Reprezentant SR v biliarde môže nosiť štátny znak pri :

            - reprezentácii Slovenskej republiky

            - medzinárodných individuálnych súťažiach

            - majstrovstvách Slovenskej republiky

            - zápasoch Extraligy jednotlivcov

       Pri reprezentačných zápasoch mimo štátneho znaku môže byť oblečenie označené len znakom oficiálneho sponzora Olympijskej

       prípravy a reprezentačného družstva. Hráč môže mať tiež pripnutý odznak SBiZ, EPBF, CBU, alebo WPA.

       Štátny znak nemôže byť umiestnený spoločne s menom hráča.

II.3. Hráčovi, ktorý poruší ustanovenia týkajúce sa oblečenia môže hlavný rozhodca nariadiť, aby sa prezliekol. Na prezlečenie má hráč najviac 5 minút.

II.4. Štatút hráča SBiZ sú kluby povinné dať preštudovať každému novému členovi a pripojiť podpis hráča k prihláške o vstup.

       Nový člen SBiZ je povinný sa so Štatútom hráča SBiZ zoznámiť a písomne s ním vyjadriť súhlas.

 

III. HRA A PRIESTUPKY HRÁČOV

III.1. Biliardový hráč je povinný správať sa v priebehu súťažného zápasu i mimo neho v súlade za zásadami športovej morálky.

        Súťažná biliardová hra sa hrá podľa pravidiel vydaných EPBF, ktoré pre hráčov SBiZ vydáva Výkonný výbor SBiZ, bez zbytočného zdržiavania a plynule.

III.2. V priebehu zápasu, vrátane rozohrávky, nie je hráčovi povolené opustiť stôl bez súhlasu hlavného rozhodcu.

        Porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok okamžité kontumovanie zápasu.

III.3. Hráč má právo v priebehu zápasu požiadať o Time Out, keď môže najviac na dobu 5 minút opustiť stôl. Súperovi nie je počas Time Out povolené opustiť stôl.

        Ak sa hrá na sady, môže si každý hráč zobrať Time Out v poslednej hre (napr. v piatej sade pri hre ”best of five”).

        Toto pravidlo pre poslednú sadu je nezávislé na tom, či si hráč už predtým Time Out vybral alebo nie.

III.4. Hráč nemá povolené nadávať a neslušne sa vyjadrovať v priebehu súťažného zápasu a v čase trvania súťažného turnaja.

        Ak sa hráč dopustí takéhoto priestupku, musí byť v súlade s Disciplinárnym poriadkom SBiZ potrestaný.

        Počuteľná nadávka je definovaná ako bežne známe oplzlé slovo, jasne a zrozumiteľne vyslovené.

        Hráči (i práve nehrajúci) majú za povinnosť oznámiť nadávku hlavnému rozhodcovi turnaja.

III.5. Hráč nemá povolené počas zápasu používať mobilný telefón.

        Ak hráč poruší tento bod, musí byť v súlade s Disciplinárnym poriadkom SBiZ potrestaný.

III.6. Hráči nesmú v priebehu hry dostávať pokyny. Komunikácia akéhokoľvek druhu, medzi hráčmi a trénerom, hráčmi navzájom, alebo

        hráčmi a divákmi je považovaná za dávanie pokynov. Za komunikáciu sa nepovažuje tlieskanie a lúskanie prstami, ktoré je vyjadrením uznania za hráčsky výkon.

        Nepovolená komunikácia musí byť potrestaná hlavným rozhodcom.

III.7. Hráči nesmú v priebehu turnaja robiť neslušné gestá a posunky. Hráč nesmie v priebehu zápasu odhodiť tágo, úmyselne

        pohnúť hracími guľami, alebo ničiť tágo, poprípade výstroj. Ničenie tága a zariadenia herne sa považuje násilné udretie po stole, alebo zariadení.

III.8. Hráči nesmú slovne uraziť, alebo napadnúť rozhodcu, súpera, diváka, alebo inú osobu nachádzajúcu sa v priestore turnaja.

        Slovná urážka je definované ako potupné, urážajúce vyjadrenie adresované inej osobe, alebo vyslovené o svojej osobe.

III.9. Hráči sú povinní vždy sa správať podľa zásad športovej morálky a preukazovať patričnú úctu autorite rozhodcov, právam súperov a iných osôb.

 

IV. ZRANENIE A OŠETRENIE

IV.1. Ak hráč utrpí náhodné zranenie v priebehu zápasu, má nárok požiadať o ošetrenie v trvaní 5 minút.

        Náhodné zranenia nezahŕňajú choroby, alebo zranenia existujúce pred začiatkom zápasu, pokiaľ došlo k ich prudkému zhoršeniu náhodne počas hry.


Schválené na Valnom zhromaždení SBiZ, dňa 15.marca 1998.