DISCIPLINÁRNY PORIADOK SBiZ


 

Disciplinárny poriadok SBiZ je interný predpis schválený Valným zhromaždením SBiZ, ktorý v duchu Stavov SBiZ záväzne stanovuje :

    - DRUHY DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ

    - DRUHY DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV

Ustanovenia disciplinárneho poriadku sú základnou metodikou pre prácu Disciplinárnej komisie SBiZ a sú záväzné pre všetkých členov a všetky orgány SBiZ.

V disciplinárnom konaní sú v SBiZ náležite prerokované a spravodlivo posúdené disciplinárne previnenia.

Cieľom prejednávania disciplinárnych previnení je prispieť k korektnému, kultúrnemu, športovému vystupovaniu hráčov a športových kolektívov.

 

I. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ

I.1. V disciplinárnom konaní sa prejednávajú nasledovné previnenia jednotlivcov :

    a/ porušenie povinností člena SBiZ vyplývajúcich zo Stanov SBiZ, ktoré vyžaduje disciplinárne konanie

    b/ porušenie Štatútu hráča SBiZ

    c/ nešportové správanie a porušenie Súťažného poriadku SBiZ

I.2. Disciplinárne konanie sa zaoberá tiež závažnými priestupkami súvisiacimi s Majstrovskými súťažami a turnajmi SBiZ, súťažami

      jednotlivcov a kolektívov, za ktoré nesú zodpovednosť športové kluby.

 

II. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 

II.1. V disciplinárnom konaní je možné uložiť tieto disciplinárne tresty :

    a/ NAPOMENUTIE

    b/ PEŇAŽNÁ POKUTA - hráčovi alebo športovému družstvu

    c/ KONTUMÁCIA  - zápasu alebo súťažného stretnutia

    d/ ZASTAVENIE ZÁVODNEJ ČINNOSTI - hráčovi alebo športovému družstvu

    e/ ZÁKAZ VÝKONU FUNKCIE

    f/ VYLÚČENIE SO SBiZ

Športovým družstvám a Biliardovým klubom môžu byť ďalej uložené tresty :

    a/ UZAVRETIE HRACEJ MIESTNOSTI

    b/ VYLÚČENIE ŠPORTOVÉHO DRUŽSTVA, ALEBO  Biliardový klub ZO SÚŤAŽE

    c/ PRERADENIE ŠPORTOVÉHO DRUŽSTVA DO NIŽŠEJ SÚŤAŽE

Hlavný rozhodca môže pri majstrovskom zápase hráčovi pri porušení Štatútu hráča SBiZ, alebo hrubom porušení Súťažného poriadku SBiZ udeliť :

    - za prvý priestupok - NAPOMENUTIE

    - za druhý priestupok - POKUTU .- €

    - za tretí priestupok - KONTUMÁCIU zápasu v prospech súpera

Ak sa s priebehu turnaja dopúšťa hráč priestupkov opakovane môže hlavný rozhodca hráča :

    - VYLÚČIŤ Z TURNAJA

    - PODAŤ NÁVRH NA DISCIPLINÁRNE KONANIE pre Disciplinárnu komisiu SBiZ

 

NAPOMENUTIE

je najmiernejšia forma trestu. Vyslovuje sa v menej závažných previneniach, spravidla po prvom previnení jednotlivca.

Napomenutie vyslovuje Hlavný rozhodca hráčovi osobne. Podľa uváženia však môže napomenutie vysloviť aj verejne.

 

PEŇAŽNÁ POKUTA

Peňažná pokuta sa ukladá v prípade, že :

    - hráč, alebo biliardový klub sa dopustil jednania, ktoré závažným spôsobom narušilo Stanovy SBiZ, poškodilo dobré meno SBiZ, alebo jeho orgánu

    - napomenutie minulo svoj cieľ pri porušení Štatútu hráča SBiZ

Peňažná pokuta môže byť udelená :

    a/ hráčovi   do výšky 70.- €

    b/ biliardovému klubu, alebo športovému oddielu do výšky 700.- €

Peňažná pokuta musí byť uhradená len formou platby na účet SBiZ v termíne 10 dní.

V prípade, že peňažná pokuta nebude v stanovenom termíne uhradená je Disciplinárna komisia povinná tento stav prerokovať a prijať závery k riešeniu tohto stavu.

Nezaplatenie pokuty je dôvodom k uloženiu prísnejšieho trestu. V prípade, že bola uložená pokuta športovému oddielu, alebo

Biliardovému klubu a tento pokutu v stanovenom termíne neuhradí, je potrestaný zastavením závodnej činnosti do doby zaplatenia.

V prípade, že stanovená pokuta nebude zaplatená do konca súťažného ročníka, je potrestaný subjekt vylúčený z majstrovských súťaží SBiZ.

 

KONTUMÁCIA

Kontumáciu súťažného zápasu môže vykonať hlavný rozhodca v súlade s ustanoveniami II.1. Disciplinárneho poriadku.

Proti kontumácii sa môže hráč odvolať riaditeľovi súťaže (turnaja), ktorý môže kontumáciu potvrdiť, alebo zrušiť.

Proti rozhodnutiu riaditeľa súťaže sa môže hráč odvolať k Disciplinárnej komisii SBiZ. K tomuto odvolaniu sa prikladá potvrdenie o zaplatení poplatku 10.- € na účet SBiZ.

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie je v prípade kontumácie výsledku súťažného zápasu konečné. Hráč, ktorý bol kontumovaný musí na turnaji odstúpiť zo všetkých ďalších zápasov.

Výnimkou sú prípady, keď bol hráč kontumovaný za :

    - neskorý nástup na zápas

    - nevhodné oblečenie

    - úbytok fyzických síl

    - zranenie alebo nevoľnosť

Kontumáciu súťažného stretnutia môže vykonať Disciplinárna komisia SBiZ za :

    a/ hrubé porušenie Štatútu hráča SBiZ viacerými členmi športového družstva pri jednom súťažnom stretnutí.

    b/ hrubé porušenie Stanov SBiZ športovým družstvom

    c/ v súlade s ustanoveniami Súťažného poriadku SBiZ

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie sa môže odvolať  Biliardový klub na Výkonný výbor SBiZ. K tomuto odvolaniu sa prikladá potvrdenie o zaplatení 20.- € na účet SBiZ.

Rozhodnutie Výkonného výboru SBiZ je konečné.

 

ZASTAVENIE ZÁVODNEJ ČINNOSTI

Zastavenie závodnej činnosti môže byť uložené hráčovi najviac na dobu 24 mesiacov. Hráč, ktorý má zastavenú činnosť sa nemôže v určenej dobe

zúčastňovať súťaží organizovaných SBiZ a nemôže vystupovať ako člen SBiZ.

Ak je trest zastavenia činnosti kratší ako 3 mesiace, môže sa podmienečne odložiť na dobu 12 mesiacov.

Ak sa v tejto dobe hráč dopustí opäť disciplinárneho priestupku vstúpi trest v platnosť dňom udelenia trestu za tento priestupok.

Trest zastavenia závodnej činnosti je možné uložiť aj len pre zákaz reprezentácie a medzinárodných súťaží.

Pre športové družstvo je možné uložiť trest zákazu závodnej činnosti v Extralige a I.lige - najviac na 2 stretnutia, v II.lige - najviac na 1 stretnutie

V priebehu doby plynutia trestu zastavenia závodnej činnosti nemôžu sa hráči družstva zúčastňovať žiadnych akcií SBiZ.

 

ZÁKAZ VÝKONU FUNKCIE

Zákaz výkonu funkcie je trest, ktorý môže udeliť len Výkonný výbor SBiZ po predchádzajúcom prerokovaní v disciplinárnej komisii.

Tento druh trestu je výnimočný a udeľuje sa len za mimoriadne hrubé porušenie Stanov SBiZ.

Zákaz výkonu funkcie v SBiZ sa nemôže udeliť voleným orgánom SBiZ. Zákaz výkonu funkcie môže byť udelený aj podmienečne na dobu 2 rokov.

 

VYLÚČENIE ZO SBiZ

O vylúčení člena, športového oddielu, alebo  Biliardový klub so SBiZ môže rozhodnúť len Valné zhromaždenie SBiZ.

Návrh na vylúčenie so SBiZ môže byť podaný len písomnou formou s podrobným objasnením dôvodov, ktoré vedú k podaniu.

Po vylúčení má právo subjekt na ktorý sa vzťahuje podať novú žiadosť o vstup do SBiZ najskôr po uplynutí 2 rokov.

 

UZAVRETIE HRACEJ MIESTNOSTI

Trest uzavretia hracej miestnosti môže udeliť disciplinárna komisia v odôvodnenom prípade súťažnému družstvu, alebo  Biliardový klub najviac na 3 ligové stretnutia.

V uvedenej dobe musí zabezpečiť družstvo zodpovedajúcu herňu na odohratie domácich stretnutí.

Disciplinárna komisia môže určiť okruh, kde klub tieto stretnutia odohrať nemôže.

 

VYLÚČENIE  Biliardový klub, ALEBO ŠPORTOVÉHO ODDIELU ZO SÚŤAŽE

Vylúčenie  Biliardový klub, alebo športového družstva zo súťaže sa riadi podľa ustanovení platiace pre čl. II.1, odsek f/.

 

PRERADENIE ŠPORTOVÉHO DRUŽSTVA DO NIŽŠEJ SÚŤAŽE

Preradenie družstva do nižšej súťaže je možné pri zistení obzvlášť závažných porušení Stanov SBiZ predovšetkým pri zistení ovplyvňovania výsledkov ligových stretnutí

 

III. ZÁSADY UDEĽOVANIA DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 

V prípade, keď disciplinárna komisia prejednáva subjekt, ktorý sa dopustil súčasne niekoľkých previnení, ukladá sa trest

za najťažšie previnenie a k ostatným sa prihliada, ako na priťažujúcu okolnosť.

Pri výmere trestu sa berie ako poľahčujúcu okolnosť keď previnený :

    - bol vyprovokovaný

    - pred previnením sa riadne choval

    - prejavil úprimnú ľútosť

    - sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil

    - účinne napomáhal pri objasnení svojho previnenia

Pri výmere trestu sa berie ako priťažujúca okolnosť keď previnený :

    - naviedol k previneniu iného

    - dopustil sa previnenia surovým spôsobom, alebo zákerne s ľsťou

    - dopustil sa viacerých previnení za sebou

    - dopustil sa previnenia ako funkcionár SBiZ

    - dopustil sa zároveň prečinu, alebo trestného činu

U termínovaných disciplinárnych trestoch sa určuje doba výkonu trestu presným termínom začiatku a konca.

Tresty uložené disciplinárnou komisiou podliehajú schváleniu Výkonného výboru SBiZ.

 

IV. POSTUP V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ 

Disciplinárnu komisiu tvorí predseda a minimálne dvaja členovia komisie. Zloženie Disciplinárnej komisie navrhuje jej predseda a schvaľuje Výkonný výbor SBiZ.

Disciplinárne jednanie môže byť zahájené ak od spáchania priestupku neuplynula dlhšia doba ako 1 kalendárny rok.

Disciplinárna komisia zasadá ak k tomu vznikli oprávnené dôvody. O podnetoch k zahájeniu disciplinárneho jednania je nutné urýchlene rozhodnúť.

Disciplinárne konanie musí byť vedené tak, aby všetky potrebné okolnosti prejednávaného prípadu boli objasnené.

K tomuto účelu si komisia môže vyžiadať správy, zápisy, posudky a iné dôkazové materiály, alebo pozvať na jednanie osoby, ktoré môžu objasniť sporné momenty.

Previnenému musí byť daná možnosť zúčastniť sa prejednávania svojho priestupku a vyjadriť sa k nemu. Ak sa previnený aj napriek oboznámeniu nedostaví na

prejednávanie priestupku je možné o treste rozhodnúť aj bez jeho prítomnosti.

Biliardový klub, ktorého je previnený členom sa môže k previneniu vyjadriť a odporučiť výšku trestu.

Aj samotné prerokovanie priestupku v disciplinárnej komisii môže splniť výchovný cieľ bez uloženia disciplinárneho trestu.

O disciplinárnom konaní sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje všetky podstatné údaje o previnení, šetrení a rozhodnutie o udelenom treste.

Rozhodnutie odovzdáva oproti podpisu buďto osobne disciplinárny orgán, alebo je zasielané poštou na doručenku.

Kópia rozhodnutia sa doručuje Biliardovému klubu, ktorého je previnený členom.

ROZHODNUTIE K UDELENIU DISCIPLINÁRNEHO TRESTU OBSAHUJE :

    - popis previnenia so stanovením skutkovej podstaty

    - zdôvodnenie rozhodnutia disciplinárneho orgánmi

    - uložený trest

    - poučenie o odvolaní

 

V. ODVOLACIE KONANIE 

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže previnený podať odvolanie.

ODVOLANIE

    - nemá v žiadnom prípade odkladný účinok

    - podáva sa do 15 dní od doručenia Rozhodnutia

Odvolanie sa podáva odvolaciemu orgánu, ktorý musí byť uvedený v " Poučení o odvolaní ".

O Odvolaní proti rozhodnutiu :

    HLAVNÉHO ROZHODCU - rozhoduje Disciplinárna komisia

    DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE - rozhoduje Výkonný výbor SBiZ

    VÝKONNÉHO VÝBORU - rozhoduje Valné zhromaždenie

    VALNÉHO ZHROMAŽDENIA - rozhoduje nadriadený športový orgán

POPLATOK

    - za odvolanie u jednotlivca je (okrem uloženia trestov za porušenie Štatútu hráča SBiZ) : 20.- €

    - za odvolanie športového družstva, alebo  Biliardového klubu : 70.- €

Doklad o zaplatení poplatku musí byť súčasťou odvolania

Ak odvolávací orgán rozhodne o zrušení trestu, je poplatok vrátený. Toto neplatí v prípade zmiernenia trestu. V odvolávacom orgáne nemôže byť členom

niekto z orgánu, ktorý prejednával priestupok na nižšom stupni.

Odvolávací orgán :

    - musí prerokovať záležitosti do 30 dní.

    - môže odvolanie zamietnuť ak bolo podané po stanovenom termíne, alebo nie je k nemu priložený doklad o uhradení poplatku

    - o záveroch vydáva STANOVISKO, ktoré sa vyhotovuje písomne a platia pre neho náležitosti ako pri ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ TRESTU.

Previnený má právo zúčastniť sa odvolávacieho konania. Odvolávací orgán má právo do 15 dní zahájiť odvolacie konanie proti rozhodnutiu o uložení trestu aj z vlastného podnetu.

 

VI. EVIDENCIA DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV 

Disciplinárna komisia SBiZ vedie evidenciu všetkých trestoch, ktoré boli členom a kolektívom SBiZ uložené. K tomu je povinný zaviesť autorizovaný REGISTER TRESTOV SBiZ.

V Registri musia byť uvedené tieto údaje :

    - meno, rodné číslo, adresa a klubová príslušnosť previneného

    - uložený trest, disciplinárny orgán, ktorý ho uložil a dátum rozhodnutia s dokladom o jeho doručení

    - ďalšie potrebné údaje

Ak sa uložený disciplinárny trest týka aj ostatných členov SBiZ (napr. uzavretie hracej miestnosti), oznamuje sa tým klubom, ktorých sa týka.

V Registri trestov sa uchovávajú údaje 2 kalendárne roky. Po uplynutí tejto doby sa trest vymaže.

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V prípade, že bol hlavným rozhodcom vylúčený hráč z turnaja a tento hráč po vylúčení svojím jednaním poruší pravidlá športovej, alebo spoločenskej morálky môže dať

    hlavný rozhodca podnet na zastavenie závodnej činnosti hráča na Disciplinárnu komisiu SBiZ.

2. Disciplinárny orgán môže v odôvodnených prípadoch žiadať od hráča, alebo biliardového klubu náhradu nákladov jednania orgánu :

        - u jednotlivcov je to do výšky 20.- €

        - u biliardových klubov do výšky 70.- €

3. Po uplynutí najmenej polovičky doby trestu, ktorý je časovo vymedzený, môže potrestaný subjekt požiadať o odpustenie zvyšku trestu.

    Odpustenie zvyšku trestu sa žiada písomnou formou a to po zaplatení poplatku :

        - 20.- € u hráča

        - 70.- € u biliardového klubu

    O odpustení zvyšku rozhoduje orgán, ktorý trest uložil s konečnou platnosťou.


Schválené na Valnom zhromaždení SBiZ, dňa 15. marca 1998