SÚŤAŽNÝ PORIADOK SBiZ PRE ROČNÍK 2013 


Vzor zápisu z ligového stretnutia - formát Microsoft® Excel
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

 1. Organizátorom súťaží je Výkonný výbor SBiZ.

      Pre riadenie ligových súťaží ustanovuje Ligovú komisiu v zložení :

      predseda - .................
       člen          - Roman ČERTÍK
       člen          - Daniel KEREKEŠ

 2. V ligových súťažiach môže hrať len člen SBiZ s platnou hráčskou licenciou na rok 2013, ktorý nie je členom iného biliardového zväzu na Slovensku.

 3. Hráči sú povinní v súťaži dodržiavať Štatút hráča SBiZ.

 4. Družstvá štartujú v súťaži na vlastné náklady.

 5. Veková hranica hráčov nie je obmedzená. V súťažnom družstve môžu hrať spoločne muži aj ženy.

     Na ligový zápas môže za družstvo nastúpiť maximálne jeden hráč, ktorý nie je občan SR a je uvedený na súpiske družstva.

 6. Hráč zo súpisky družstva vyššej súťaže nemôže štartovať v nižšej súťaži.

     Hráč, ktorý je uvedený v súpiske družstva nižšej súťaže, môže 2 krát v súťažnom polroku štartovať vo vyššej súťaži, ak obidve družstvá

     patria pod ten istý biliardový klub, alebo družstvo z nižšej súťaže je tzv. farma pre družstvo z vyššej súťaže.

     Ak takýto hráč nastúpi aj tretí krát v jednom polroku za družstvo hrajúce vo vyššej súťaži, automaticky sa stáva hráčom

      družstva vyššej súťaže, bude pripísaný na jeho súpisku a vyškrtnutý zo súpisky družstva v nižšej súťaži.

 7. Ak v zápase nastúpi za družstvo hráč, ktorý nie je uvedený na jeho súpiske, zápas bude celkovo kontumovaný v neprospech tohto družstva.

 8. Prestupy a hosťovanie hráčov musia byť vykonávané v súlade s Prestupovým poriadkom SBiZ.

 9. Domáce družstvo je povinné zabezpečiť v herni podmienky dané Štatútom hráča SBiZ.

     V prípade požiadania súpera, je domáce družstvo povinné zabezpečiť primerané ubytovanie na náklady hosťujúceho družstva a občerstvenie pre

     hosťujúcich hráčov počas zápasu oproti úhrade.

10. V priebehu zápasu je fajčenie povolené len vo vyhradenom priestore.

     V prípade porušenia Disciplinárneho poriadku SBiZ, sa tieto skutočnosti uvedú do Zápisu o stretnutí a budú riešené Disciplinárnou komisiou SBiZ.

11. Všetky problémy súvisiace s ligovými súťažami SBiZ, ktoré nie sú riešené týmto Súťažným poriadkom, vyhodnocuje Ligová komisia SBiZ.

 

II. KOMUNIKÁCIA :

 1. Za súťažné družstvo je oprávnený komunikovať s Ligovou komisiou :

     vedúci družstva, predseda Biliardového klubu družstva, alebo osoba poverená predsedom Biliardového klubu.

 2. Spôsob posielania zápisov zo stretnutia a komunikácia s Ligovou komisiou je nasledovná :

    - e-mail na adresu : ................

    - telefón alebo SMS na číslo : ..............
   
 3. Konzultácie pravidiel počas ligového zápasu :

     hlavný rozhodca SBiZ Roman ČERTÍK - tel. 0907 714 580

 

III. TERMÍNY A KONTUMÁCIE :

 1. Termínový kalendár je pre súťažiace družstvá záväzný.

 2. Začiatky stretnutí sú vždy v deň ligového kola o 10:00 hod., ak sa družstvá nedohodnú inak. Čakacia doba na stretnutie je 60 minút.

     Toto platí pre obidve strany. Prekročenie čakacej doby znamená CELKOVÚ KONTUMÁCIU V PROSPECH DRUŽSTVA, KTORÉ NA ZÁPAS NASTÚPILO.

 3. V prípade celkovej kontumácie : Družstvo, ktoré kontumačne vyhralo, pošle vyplnený zápis o stretnutí s menoslovom svojich hráčov.

     Mená súperov sa do zápisu neuvádzajú.

 4. Po druhej celkovej kontumácii je družstvo vylúčené zo súťaže.

     Ak má družstvo odohratú kompletnú prvú časť súťaže, kontumujú sa len jeho výsledky z druhej časti.

    V prípade nedohratia prvej časti, kontumujú sa všetky zápasy tohto družstva.

 5. DOMÁCE DRUŽSTVO je povinné doručiť zápis o stretnutí predsedovi Ligovej komisie najneskôr do 7 dní po termíne stretnutia.

     V prípade nedoručenia zápisu podľa hore uvedených podmienok, je zápas CELKOVO KONTUMOVANÝ V NEPROSPECH DOMÁCEHO DRUŽSTVA.

     Ak družstvo nedodá zoznam hráčov, predseda Ligovej komisie uvedie do zápisu hráčov zo súpisky podľa vlastného uváženia.

 6. Odloženie zápasu na neskorší termín je možné len zo závažných dôvodov.

     DOMÁCE DRUŽSTVO musí o tom oboznámiť predsedu Ligovej komisie, najneskôr do pôvodného termínom zápasu.

     Odložený zápas sa musí odohrať najneskôr do 30 dní od pôvodného termínu. Ak je zápas odložený a zápis nebude doručený do 30+7 dní

      od pôvodného termínu zápasu, bude CELKOVO KONTUMOVANÝ V NEPROSPECH DOMÁCEHO DRUŽSTVA.IV. TECHNICKÉ USTANOVENIA :

  1. Súťaž prebieha podľa pravidiel SBiZ.

  2. Zápasy v Extralige a I.Lige sa môžu odohrať len na stoloch veľkosti 9 stôp, ktoré musia byť minimálne dva.

     V II.Lige je možné hrať aj na stoloch veľkosti 8 stôp, tiež minimálne na dvoch.

     Vzdialenosť stola od stien musí byť minimálne 150 cm, vzdialenosť stolov od seba minimálne 130 cm.

     Stoly musia byť pred začiatkom stretnutia v dobrom technickom stave, vyčistené, vyvážené a osvetlené.

  3. V stretnutí je hlavným rozhodcom vedúci domáceho družstva. Pomocným rozhodcom je vedúci hostí.

     Títo spoločne vyplňujú a podpisujú zápis zo stretnutia.

  4. Pred každým zápasom sa hráči dohodnú, na ktorom stole budú hrať. Ak nedôjde k dohode, stoly sa vyžrebujú.

  5. Súťaž sa hrá systémom dvoch trojčlenných družstiev, každý s každým dvojkolovo, podľa vyžrebovania.

     Minimálny počet hráčov v družstve je 3, maximálny počet nie je obmedzený.

     Hráči, ktorí nastúpia na súťažné stretnutie, musia byť uvedení na súpiske družstva.

   6. V každom zápase je pre hráča povolený jeden time-out v trvaní max.5 minút. Počas trvania time-out, môže hráč žiadať o radu.

   7. Poradie zápasov v stretnutí je určené na predpísanom tlačive SBiZ. Vyžrebovanie hráčov vykonáva vedúci domáceho družstva.

     Platí pravidlo, že dvaja súperi môžu hrať proti sebe max. 1 zápas.

     V každom ligovom zápase platí : víťaz určuje rozstrel (pred prvou hrou sa rozstrel určuje rozohrou - časť 1.2 Pravidiel SBiZ).

   8. Ukončenie súťažného stretnutia :

    - hra č.8  po dosiahnutí 7.bodu (best of 13)
    - hra č.9  po dosiahnutí 9.bodu (best of 17)
    - hra č.10 po dosiahnutí 8.bodu (best of 15)

    9. Víťaz súťažného stretnutia získava do tabuľky 2 body, porazený 1 bod.

     V prípade celkovej kontumácie získava víťaz 2 body a kontumovaný 0 bodov.

  10. O umiestnení v tabuľke rozhodujú kritériá v nasledovnom poradí :

      i. celkový počet bodov

      ii. rozdiel celkového skóre

      iii. tabuľka vzájomných zápasov družstiev s rovnakým celkovým počtom bodov a skóre (podľa i., ii.)

 11. Postupové a zostupové pravidlá :    

       - víťaz Extraligy získa titul  "Majster Slovenska družstiev 2013"
 

      - z Extraligy zostúpia do I.Ligy dve družstvá, umiestnené na 7. a 8.mieste tabuľky

       - z I.Ligy Východ postúpi do Extraligy družstvo, umiestnené na 1.mieste tabuľky

       - z I.Ligy Západ postúpi do Extraligy družstvo, umiestnené na 1.mieste tabuľky

       - z I.Ligy Východ zostúpia do II.Ligy družstvá, umiestnené na 7. a 8.mieste tabuľky

       - z I.Ligy Západ zostúpia do II.Ligy družstvá, umiestnené na 7. a 8.mieste tabuľky

       - víťazi 4 skupín II.Ligy postupujú do I.Ligy


Schválené Výkonným výborom SBiZ, dňa 2.januára 2013