SMERNICE SBiZ PRE VÝBER REPREZENTANTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

I.1. Reprezentant Slovenskej republiky v biliarde musí spĺňať základné morálne a charakterové vlastnosti a byť bezúhonný.

I.2. Hráčske schopnosti reprezentanta musia spĺňať kritériá dané týmito smernicami.

 

II. NOMINAČNÉ PREDPOKLADY K REPREZENTÁCII

II.1. Reprezentáciu SR tvorí : max.6 mužov, 1 žena v poolbiliarde, 3 hráči v karambole a určení jednotlivci v juniorských súťažiach a snookri.

       Do ženskej reprezentácie je zaradená hráčka umiestnená na 1.mieste celkového poradia žien za minulý rok.

       Do mužskej reprezentácie v poolbiliarde na daný rok sú určovaní hráči podľa nasledovných kritérií :

        1. Majster Slovenska v hre č.8

        2. Majster Slovenska v hre č.9

        3. Majster Slovenska v hre č.10

        4. Víťaz Slovenského Pohára

        5. Najlepší hráč Celkového poradia

        6. Víťaz SLOVAK MASTERS CUP

       VV SBiZ na základe týchto kritérií a posúdenia aktuálnej výkonnosti hráčov určí zloženie reprezentácie SR.

II.2. Zoznam reprezentantov uverejní Vv SBiZ na svojej internetovej stránke, do 31.1. v danom roku.

 

III. VÝBER REPREZENTANTOV NA ME, MS

III.1. Na ME a MS sú nominovaní reprezentanti SR podľa bodu II.

III.2. Každému reprezentantovi SR bude uhradené štartovné v jednej vybranej disciplíne a nevyhnutné náklady (cestovné, ubytovanie).

III.4. Výkonný výbor SBiZ sa môže po zvážení okolností (možnosť neúspechu, finančná náročnosť a pod.) rozhodnúť o neúčasti na ME alebo MS.

 

IV. VÝBER REPREZENTANTOV NA MEDZIŠTÁTNE ZÁPASY

IV.1. Medzištátne zápasy sa uskutočňujú na základe dohovorov riadiacich orgánov štátov.

        Za SR je oprávnený uzatvárať tieto dohody Výkonný výbor SBiZ.

        V dohode sa stanovuje počet účastníkov, miesto konania, termín a počet hráčov.

IV.2. Hráčov na medzištátne zápasy určuje Výkonný výbor SBiZ na základe odporučenia športovo-technickej komisie, pričom berie do úvahy

        ich doterajšie výsledky s momentálnou výkonnosťou. Na medzištátny zápas sa určujú 2 náhradníci.

IV.3. Vedúcim reprezentačného družstva je Výkonným výborom určený zástupca SBiZ, ktorý zodpovedá za správny priebeh stretnutia.

 

V. MATERIÁLNE VYBAVENIE A OBLEČENIE REPREZENTANTOV

V.1. Výkonný výbor SBiZ zabezpečuje materiálne vybavenie a vhodné oblečenie reprezentantov podľa svojich možností.

       Záujmy reprezentácie sú v tomto prioritné v rozpočte SBiZ.

V.2. Vesty reprezentantov musia mať označenie štátnej príslušnosti - všetky na rovnakom mieste, na ľavej strane.

V.3. Oblečenie reprezentantov, ktoré zabezpečuje SBiZ sa môže používať jedine na reprezentačné účely.

V.4. V prípade poškodenia, alebo straty reprezentačného oblečenia je hráč povinný vzniknutú škodu uhradiť.

 

VI. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

VI.1. Výkonný výbor SBiZ je povinný oznámiť nomináciu hráča písomne, minimálne 14 dní pred reprezentačným vystúpením.

VI.2. V prípade neospravedlnenej, alebo neopodstatnenej neúčasti hráča na stretnutí, rieši Výkonný výbor túto situáciu v súlade s Disciplinárnym poriadkom.

VI.3. Vedúci reprezentačného družstva po reprezentačnom vystúpení spracuje správu pre Výkonný výbor a športovo-technickú komisiu.

        V tejto správe osobitne hodnotí hráčov, priebeh zápasov a celkové vystupovanie reprezentácie.


Posledné úpravy zo dňa 9.11.2007